Församlingsrådets beslut år 2018

Församlingsrådet 1/2018  17.1.2018

Gudstjänstplanen för perioden februari - maj 2018 fastslogs. Prästernas och kantorernas fridagar för februari - april 2018 fastslogs. Socionom med behörighet för diakoni, Annica Smeds, valdes till vikarie inom diakonin med arbetstiden 35 % under tiden 5.2.2018-31.1.2019. Ungdomsarbetsledaren Ella-Mari Esselström valdes som vikarie för tiden 8.2-30.4.2018 och under samma tid vikarierar ungdomsarbetsledare Catarina Nylund-Wentus som kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka. Teologiestuderande Helena Smeds anställdes som sommarteolog under tiden 28.5-5.8.2018. Ett upprop till församlingsråden för de svenska församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet skickas ut med rubriken "Låt oss gå framåt tillsammans!

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 2/2018  7.3.2018

Ungdomsarbetsledaren Ella-Mari Esselström valdes som vikarie för tiden 1.5-31.8.2018 och under samma tid vikarierar ungdomsarbetsledare Catarina Nylund-Wentus som kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka. Musikmagister Annika Wester anställdes som sommarkantor för tiden 1.6-31.8.2018. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2017. Församlingrådet tog del av informationen och diskuterade församlingsvalet 2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet

Församlingsrådet 3/2018  11.4.2018

Församlingsrådet informerades om arbetet med den nya lokalplanen för konfirmandarbetet. Församlingsrådet beviljade Calcanten r.f. ett marknadsföringsstöd om 800 euro. Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedom. Semesterplanen för anställda i Jakobstads svenska församling antecknades för kännedom. Församlingsrådet tillsatte en planeringsgrupp inför biskopsvisitationen. Församlingen utarbetar en ny strategi och ett diskussionstillfälle hålls 18.4.2018. Församlingsrådet godkände och fastställde den reviderade versionen av Diakonifondens stadgar. Församlingsrådet beslutade att inte indela församlingen i röstningsområden vid församlingsvalet i november 2018. Församlingsrådet valde medlemmar i valnämnden. Församlingsrådet beslutade att kungörelser och meddelanden om församlingsvalet samt sammanställning av kandidatlistor publiceras i Kyrkpressen och Österbottens Tidning.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 4/2018  30.5.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedom. Församlingsrådet antecknade prästernas och kantorernas fridagar för maj - september 2018 för kännedom. Församlingsrådet antecknade gudstjänstplanen för perioden juni - september 2018 för kännedom. Församlingsrådet beslutade att inte skicka ut valbrev och meddelandekort till de röstberättigade.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 5/2018 13.6.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument och en anhållan om kollekt för kännedom. Familjearbetsledaren Annette Tallgren fortsätter att leda arbetet av Öppen dagklubb och delar av eftisverksamheten fram till 30.6.2019 och under samma tid sköter Bernice Haglund-Wikström familjearbetet med dagklubb, söndagsskola och församlingsfadderverksamheten. Ansvarig ledare för barnverksamheten är Anna-Lena Lönnkvist. Församlingsrådet av utlåtande gällande omdisponeringen av området vid Johanneskapellets klockstapel. Bernice Haglund-Wikström valdes till en barnledarbefattning inom dagklubbsverksamheten.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 6/2018   27.6.2018

Kantor Henrik Östman har anhållit och befrielse från kantorstjänsten i Jakobstads svenska församling. Församlingsrådet biföll hans anhållan om hans sista arbetsdag är 31.8.2018. Församlingsrådet godkände en ny lokalplan för konfirmandarbetet i Jakobstads svenska församling.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 7/2018  14.8.2018

Församlingsrådet ledigförklarade en kantorstjänst i Jakobstads svenska församling. Församlingsrådet anställde Annika Wester som kantor för tiden 1.9-30.11.2018 med arbetstid 100 %. Kantor Henrik Östman avtackas 16.9.2018 kl. 12.00 i Jakobstads kyrka och kyrkkaffe efteråt i Församlingscentret. Församlingsrådet anställde ungdomsarbetsledaren Ella-Mari Esselström för tiden 1.9-31.10.2018 med arbetstid 100 %. Församlingsrådet beviljade Boris Salo en studieresa till Israel under tiden 15-23.10.2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.