Församlingsvalet i Jakobstads svenska församling hösten 2022

I november 2022 väljs nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2023-2026. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 16 förtroendevalda.

Valnämnden består av Rainer Karvonen (ordförande), Maire Paavola (vice ordförande), Tua Wallenius, Richard Sjölund, Sverker Staffans, Jockum Krokfors och Helena Joskitt (sekreterare).

Kandidatrekryteringen avslutas 15.9.2022. Förhandsröstning 8-12.11.2022. Valdagen 20.11.2022. Mera info finns i kungörelserna 1 och 2 lägre ner på denna sida.

Mera info om församlingvalet finns på http://www.info.forsamlingsvalet.fi/

KUNGÖRELSE 1
Kungörelse om kandidatuppställningen

I Jakobstads svenska församling förrättas församlingsval enligt 23 kap. 9 § 2 mom. i kyrkolagen (KL) 20.11.2022, för att för den fyraårsperiod som inleds i början av 2023 välja 16 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingsrådet. 
Valbar till det ovan nämnda förtroendeuppdraget (de ovan nämnda förtroendeuppdragen) är enligt 23 kap. 2 § och 3 § i kyrkolagen en kandidat som
1)    senast 15.9.2022 har registrerats som närvarande medlem i församlingen 
2)    är konfirmerad senast 15.9.2022 och fyller 18 år senast 20.11.2022
3)    är känd för sin kristna övertygelse 
4)    inte är omyndig
5)    har gett ett skriftligt samtycke till att kandidera 
6)    inte är anställd som tjänsteinnehavare eller arbetstagare i arbetsavtalsförhållande i församlingen (den kyrkliga samfälligheten eller en av församlingarna i samfälligheten)

En valmansförenings stiftelseurkund för valet inklusive bilagor ska senast 15.9.2022 klockan 16.00 lämnas till Församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD, som håller öppet måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 9.00-15.00, onsdag kl. 12.00-15.00 samt 15.9.2022 kl. 9.00–16.00.

Adressen till Församlingskansliet är Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD.

Valmansföreningens stiftelseurkunder med bilagor finns tillgängliga Församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD och på webbplatsen info.församlingsvalet.fi.

Jakobstad 30.5.2022

För valnämnden i Jakobstads svenska församling 

Ordförande Rainer Karvonen

KUNGÖRELSE 2
Kungörelse om förteckningen över röstberättigade

I Jakobstads svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. Vid valet väljs medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet.

Förteckningen över röstberättigade är framlagd till påseende under övervakning för församlingens medlemmar fredag 2.9.2022 klockan 10–14 och måndag 5.9.2022 klockan 15–19 Församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD.

I förteckningen över röstberättigade har alla medlemmar som senast 20.11.2022 fyller 16 år och som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlemmar i församlingen antecknats som röstberättigade. 

Den som anser att han eller hon obehörigen utelämnats ur förteckningen över röstberättigade eller att en anteckning om honom eller henne i förteckningen är oriktig får begära omprövning. 

Begäran om omprövning ska framställas skriftligt och senast 7.9.2022 före kl. 16.00 lämnas in till Församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 JAKOBSTAD. 

Valnämnden behandlar omprövningsbegäranden på sitt möte 3.10.2022.
 
Jakobstad 30.5.2022 

För valnämnden i Jakobstads svenska församling 

Ordförande Rainer Karvonen

Kungörelse 1 och 2 är framlagd på församlingens anslagstavla 9.8–5.9.2022. 
Kungörelse 1 och 2 publiceras i tidningen Kyrkpressen 3.8.2022.
Kungörelse 1 och 2 är framlagd på församlingens hemsida på adressen www.jakobstadssvenskaforsamling.fi. 9.8.-5.9.2022