Församlingsvalet i Jakobstads svenska församling hösten 2022

FÖRSAMLINGSVALET 2022

Invalda i Gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026

Kandidatlista: En kyrka för alla

Ahlstrand Helena
Kull Bjarne
Strengell Bjarne

Kandidatlista: Jakobstads fridsförening

Enqvist Gun
Hellstrand Kurt

Kandidatlista: Att leva sin tro

Henricson Hans
Wester Harald
Byggmästar Margit
Nyström Klas-Göran
Smeds Tom
Sundberg Tobias
Nybäck Gunilla
Häyry-Korin Monica
Storbacka Niklas
Åminne Cecilia

Invalda i Församlingsrådet för perioden 2023-2026

Namn                                            Lista                                Jämförelsetal        Personliga röster
Cecilia Åminne                              Att leva sin tro                429,00                   107
Hans Henricson                            Att leva sin tro                 214,50                     43
Kurt Hellstrand                             Jakobstads fridsförening  167, 00                   83
Harald Wester                              Att leva sin tro                   143,00                   42
Jan-Erik Sandström                      Att leva sin tro                   107,25                   38
Monica Häyry-Korin                     Att leva sin tro                    85,80                    36
Anders Holmberg                        Jakobstads fridsförening     83,50                    58
Gunilla Nybäck                            Att leva sin tro                     71,50                    34
Tobias Sundberg                         Att leva sin tro                     61,29                    32
Gun Enqvist                                 Jakobstads fridsförening     55,67                    11
Hanna Wester                              Att leva sin tro                     53,63                    31
Bjarne Kull                                    En kyrka för alla                   53,00                   29

Ersättare
Klas-Göran Nyström                   Att leva sin tro                      47,67                   27
Kristian Östman                          Att leva sin tro                      42,90                   20
Robin Hagman                            Jakobstads fridsförening      41,75                     9
Dan-Anders Wentus                   Att leva sin tro                       39,00                   12
Margit Byggmästar                     Att leva sin tro                       35,75                     7
Niklas Asplund                           Jakobstads fridsförening        33,40                     6
Bjarne Strengell                          En kyrka för alla                      26,50                    19
Helena Ahlstrand                        En kyrka för alla                      17,67                    13

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I november 2022 väljs nya förtroendevalda för fyra år, perioden 2023-2026. Till församlingsrådet väljs 12 förtroendevalda och till Jakobstads svenska församlings representanter i Gemensamma kyrkofullmäktige väljs 16 förtroendevalda. 

Valnämnden består av Rainer Karvonen (ordförande), Maire Paavola (vice ordförande), Tua Wallenius, Richard Sjölund, Sverker Staffans, Jockum Krokfors och Helena Joskitt (sekreterare).

Gemensamma kyrkofullmäktige är den kyrkliga samfällighetens högsta beslutande organ. Här besluter man i frågor som berör ekonomi, fastigheter, gravgårdar, fördelning av medel mellan församlingarna och kyrkoskattens storlek. Jakobstads svenska församling har 16 platser i Gemensamma kyrkofullmäktige och eftersom endast 16 personer kandiderade till Gemensamma kyrkofullmäktige blir det sämjoval, vilket betyder att de röstberättigade inte får rösta i det valet utan de som kandiderade blir invalda i Gemensamma kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026.

Församlingsrådet leder församlingens verksamhet som innefattar arbetet bland barn i dagklubb, Eftis, skriftskola, diakoni, musik, gudstjänstlivet m.m. I Församlingsrådet formas församlingens profil och här tas de viktiga besluten om satsningar och prioriteringar. Till Församlingsrådet kandiderade 20 personer och i församlingsvalet väljs 12 ordinarie och de övriga är ersättare i Församlingsrådet under perioden 2023-2026.

Vem får rösta?

Varje medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som senast 15.8.2022 är antecknad som närvarande medlem i församlingen och som senast på valdagen 20.11.2022 fyller 16 år (födda 20.11.2006 eller tidigare). Det förutsätts inte att man deltagit i konfirmandundervisningen eller blivit konfirmerad. Medlemskap är enda kriteriet.

Förhandsröstning ordnas 8-12.11.2022

Det går att förhandsrösta vid vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland. Kom ihåg att ta med identitetsbevis! 

Förhandsröstning ordnas på följande platser och tider:

Jakobstads bibliotek, läsesalen, Runebergsgatan 12, tisdag-lördag 8-12.11.2022 kl. 9.00-18.00
Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, tisdag-fredag 8-11.11.2022 kl. 9.00-18.00
Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, torsdag 10.11.2022 kl. 10.00-12.00
Optima, Trädgårdsgatan 30, torsdag 10.11.2022 kl. 9.00-12.00

Hemmaröstning kan ordnas för den som har svårt att ta sig till röstningslokalen.Personen eller någon annan som hen utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till församlingskansliet, Ebba Brahe esplanaden 2, skriftligt eller per telefon tfn 040-3100410 senast 4.11.2022 före kl. 16.00.

Valdgen är 20.11.2022

På valdagen kan du endast rösta i vallokalen vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, söndag 20.11.2022 kl. 11.00-20.00.

Kandidater i församlingsvalet i Jakobstads svenska församling

Kandidater till GEMENSAMMA KYRKFULLMÄKTIGE 2023-2026

OBS! Sämjoval.

Kandidater till FÖRSAMLINGSRÅDET 2023-2026

KANDIDATLISTA 1: Jakobstads fridsförening

17    Gun Enqvist, restonom
18    Kurt Hellstrand, teol.mag., pastor
19     Niklas Asplund, produktionsplanering
20    Anders Holmberg, projektansvarig HRD
21    Robin Hagman, båtbyggare

KANDIDATLISTA 2: En kyrka för alla

22    Helena Ahlstrand, pensionär, vårdare
23     Bjarne Kull, pensionär
24    Bjarne Strengell, avdelningschef

KANDIDATLISTA 3: Att leva sin tro

25    Tobias Sundberg, läkare
26    Harald Wester, yrkeslärare
27    Margit Byggmästar, barnskötare
28    Klas-Göran Nyström, pensionär
29    Gunilla Nybäck, hälsovårdare
30    Monica Häyry-Korin, närvårdare, sysselsättningsledare
31    Cecilia Åminne, lärare
32    Hans Henricson, läkare
33    Jan-Erik Sandström, pensionär
34    Hanna Wester, klasslärare
35    Kristian Östman, företagare
36    Dan-Anders Wentus, sjukskötare, diakon

Mera info om församlingvalet finns på http://www.info.forsamlingsvalet.fi/

KUNGÖRELSE 

Kungörelse om förhandsröstning i Jakobstads svenska församling 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förrättar församlingsval 20.11.2022. Vid valet utses med-lemmar till församlingarnas kyrkofullmäktige eller, i församlingar som hör till en kyrklig samfäl-lighet, till gemensamma fullmäktige och församlingsråden.

Församlingsvalets förhandsröstning ordnas 8–12.11.2022 i läsesalen vid Jakobstads bibliotek, Runebergsgatan 12, varje dag kl. 9.00–18.00.

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i Finland genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett identitetsbevis eller en annan tillräcklig utredning över sin identitet. 

En person har rätt att rösta på kandidater som finns på sammanställningen av kandidatlistorna i den församling där han eller hon 15.8.2022 har antecknats som närvarande församlingsmed-lem och finns upptagen i förteckningen över röstberättigade (medlemmar av kyrkan som sen-ast 20.11.2022 fyller 16 år). Personer som röstar i sin egen hemförsamling har möjlighet att på förhandsröstningsstället se kandidatlistorna från sin egen församling. En person som för-handsröstar i en annan församling bör själv skaffa information om kandidaterna i sin försam-ling. Mer information finns på valets webbplats forsamlingsvalet.fi.

Förhandsröstning ordnas också på följande ställen: 

Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, 8-11.11.2022 kl. 9-18.
Jakobstads gymnasium, Skolgatan 20, 10.11.2022 kl. 10-12.
Optima, Trädgårdsgatan 30, 10.11.2022 kl. 9-12.

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhands-rösta hemma. Personen, eller någon annan som han eller hon utsett, ska lämna in en begäran om hemmaröstning till pastorsexpeditionen skriftligt eller per telefon senast 4.11.2022 före kl. 16.00. Närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) får också rösta i samband med hemmaröstningen. Blanketter för anmälan om hemmaröstning finns tillgängliga på pastorsexpeditionen/församlingskansliet och på församlingsvalets webbplats info.forsamlingsvalet.fi. Utöver de sedvanliga öppettiderna håller församlingskansliet öppet 4.11.2022 till kl. 16.00. Telefonnumret till församlingskansliet är 040-3100410.

Jakobstad 16.9.2022

För valnämnden i Jakobstads svenska församling

Ordförande Rainer Karvonen
 

Tillkännagivande
Sammanställningen av kandidatlistorna för det församlingsval som förrättas i Jakobstads svenska församling 20.11.2022 finns till påseende 30.10–20.11.2022 på anslagstavlan i församlingens kansli, Ebba Brahe esplanaden 2, 68600 Jakobstad.
Sammanställningarna av kandidatlistorna kan fås på församlingens kansli under dess öppettider måndag-tisdag kl. 9-15, onsdag 12-15, torsdag-fredag kl. 9-15. Mer information finns också på församlingsvalets webbplats forsamlingsvalet.fi.

Jakobstad 3.10.2022

För valnämnden i Jakobstads svenska församling

Ordförande Rainer Karvonen
 

KUNGÖRELSE 

I Jakobstads svenska församling förrättas församlingsval 20.11.2022. I valet utses 16 medlemmar till gemensamma kyrkofullmäktige och 12 medlemmar till församlingsrådet för en fyraårsperiod som börjar vid ingången av 2023.  Till gemensamma kyrkofullmäktige är det sämjoval.
Valet förrättas vid Församlingscentret, Ebba Brahe esplanaden 2, Jakobstad, 20.11.2022 klockan 11.00-20.00. 
En röstberättigad medlem av församlingen som 15.8.2022 registrerats som närvarande medlem och senast 20.11.2022 fyller 16 år får rösta vid det nämnda röstningsstället.

Information om församlingsvalet och röstningsställena finns också på församlingens webbsida på adressen www.jakobstadssvenskaforsamling.fi och på webbplatsen forsamlingsvalet.fi.

Jakobstad 3.10.2022

För valnämnden i Jakobstads svenska församling

Ordförande Rainer Karvonen

Kungörelsen har varit framlagd på församlings anslagstavla 31.10–20.11.2022.
Kungörelsen har publicerats i tidningen Kyrkpressen 26.10.2022.

Ordförande Rainer Karvonen
 


 

Församlingsvalets logo