Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut år 2017

Församlingsrådet 1/2017 1.2.2017

Harald Wester valdes till församlingsrådets viceordförande för tiden 2017-2018. Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand är församlingsrådets ordförande. Ett nytt verksamhetsprogram för perioden januari-april 2017 har utkommit. Gudstjänstplanen för perioden februari-juni 2017 har fastställts. Val av nya medlemmar för perioden 2017-2018 för barn- och familjedirektionen och diakonidirektionen har valts. Ann-Sofi Nylund har valts till vikarie inom diakonin med arbetstid 35 % för tiden 20.2.2017-31.1.2018. Teologiestuderande Helena Smeds har valts till sommarteolog för tiden 29.5-3.8.2017. Kantor Anna-Karin Johansson har valts som tilläggsresurs inom musikverksamheten på 24 % för tiden 1.1-31.12.2017. Anna-Karin Johansson är ansvarig för församlingens Musikskola.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 2/2017     22.2.2017

Församlingsrådet valde medlemmar till missionsrådet för perioden 2017-2018. Församlingsrådet godkände församlingens verksamhetsberättelse för år 2016. Heidi Tyni anställdes som vikarie för ungdomsarbetsledare under tiden 1.4-31.8.2017, eftersom ungdomsarbetsledare sköter vikariet som kyrkvaktmästare under samma tid.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet  3/2017  23.3.2017

Musikmagister Annika Wester anställdes som tillförordnad kantor i församlingen på 40 % under tiden 1.6-31.12.2017. Kyrkoherden och några förtroendevalda deltar i de finlandssvenska ekumeniska kyrkodagarna i Åbo 19-21.5.2017. Några förtroendevalda deltar 1.4.2017 i en inspirationsdag för församlingens förtrodendevalda i Vasa.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 4/2017   25.4.2017

Församlingens verksamhetsprogram för perioden april-maj 2017 har utkommit. Stiftssekreterare Tomas Ray informerade om kyrkans arbete bland invandrar, flyktingar och asylsökande samt gav en analys av nuläget. Kyrkoherden informerade om den beredskapsplan för papperslösa som stadsdirektör Kristina Stenman låtit utarbeta i samråd med olika aktörer, däribland Jakobstads svenska och finska församlingar. Gudstjänstplanen för perioden juni-september 2017 fastställdes. Församlingens missionärsavtal med Finska Missiossällskapet har omformulerats och understödet ges till missionärerna Christina och Andrej Heikkilä och SAT 7 samt att avtalet gäller tillsvidare. Församlingsrådet utsåg representanter från församlingen till Finska Missionssällskapets årsmöte i Åbo 20.5.2017. Semesterplan för anställda fastställdes. Verksamhetsberättelsen och bokslutet för Pedersöre prosteri antecknades för kännedom. En styrgrupp har utsestts som arbetar med församlingens strategiarbete.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 5/2017   19.6.2017

Församlingens verksamhetsprogram för juni-augusti 2017 har utkommit. Calcanten r.f. har beviljats ett bidrag för marknadsföring. Kaplan Jockum Krokfors har anhållit om tjänstledighet för tiden 1.10.2017-31.8.2018. Församlingen har fått en inbjudan från vänförsamlingen Sloka i Lettland till 28-30.7.2017 för att delta i deras jubileum i vilket kyrkoherden och några personer från församlingen kommer att delta i och framföra församlingens hälsning.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.