Kort sammanfattning av Församlingsrådets beslut år 2021

Församlingsrådet 1/2021     24.2.2021

Cecilia Åminne valdes till viceordförande för Församlingsrådet under perioden 2021-2022. Församlingens eftisverksamhet har mottagit ett bidrag på 72.000 € från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne för verksamheten under år 2021. Församlingsrådet fastställde medlemmar i direktion, kommitté och råd för perioden 2021-2022. Församlingsrådet anställde teologstuderande Anna-Pia Svarvar till sommarteolog för 2,5 månader i sommar. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2020. Församlingsrådet diskuterade fastighetsstrategin.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 2/2021    7.4.2021

Församlingsrådet diskuterade eftisverksamheten i församlingen. Församlingsrådet utsåg representanter till Församlingsförbundets årsmöte. Församlingsrådet gav ett utlåtande om fastighetsstrategin för fortsatt behandling. Församlingsrådet gav ett utlåtande om bokslut för år 2020.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 3/2021    3.5.2021

Församlingsrådet fastställde val av hjälpledare till församlingens skriftskolor sommaren 2021. Församlingsrådet befullmäktigade Direktionen för barn och familj att möjliggöra att en tredje dagklubbsgrupp kan hållas under verksamhetsåret 2021-2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 4/2021   8.6.2021

Församlingsrådet gav kyrkoherden rätt att under perioden augusti 2021 till maj 2022 få chefshandledning på initiativ och rekommendation av domkapitlet i Borgå stift. Församlingsrådet beviljade föreningen Calcanten ett marknadsföringsstöd för genomförandet av Jakobs orgeldagar XIX-2021/Musik i sommarkvällen.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 5/2021   1.9.2021

Församlingsrådet beslöt att ledigförklara en tjänst inom diakonin. Gudstjänstplanen för perioden september 2021 till januari 2022 antecknades för kännedom. Församlingsrådet diskuterade budgeten för år 2022.

Protokollet kan läsas på församlingskansli

Församlingsrådet 6/2021   

Församlingsrådet godkände budgetförslagets sifferdel och budgetmotiveringarna.

Protokollet kan läsas på församlingskansli

Församlingsrådet 7/2021

Församlingsrådet valde Natascha Kanckos till diakoniarbetare på 100 % och tjänsten tillträds 1.1.2022. Utbildningsplan för år 2022 godkändes.

Protokollet kan läsas på församlingskansli

Församlingsrådet 8/2021

Församlingsrådet gav utlåtande om den av Gemensamma kyrkorådet godkända budgeten för år 2022 samt verksamhetsplanen för åren 2023-2024. Församlingsrådet godkände kollektplanen för år 2022. Församlingsrådet förde en diskussion om gudstjänstlivet i Jakobstads svenska församling.

Protokollet kan läsas på församlingskansli