Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut år 2018

Församlingsrådet 1/2018  17.1.2018

Gudstjänstplanen för perioden februari - maj 2018 fastslogs. Prästernas och kantorernas fridagar för februari - april 2018 fastslogs. Socionom med behörighet för diakoni, Annica Smeds, valdes till vikarie inom diakonin med arbetstiden 35 % under tiden 5.2.2018-31.1.2019. Ungdomsarbetsledaren Ella-Mari Esselström valdes som vikarie för tiden 8.2-30.4.2018 och under samma tid vikarierar ungdomsarbetsledare Catarina Nylund-Wentus som kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka. Teologiestuderande Helena Smeds anställdes som sommarteolog under tiden 28.5-5.8.2018. Ett upprop till församlingsråden för de svenska församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet skickas ut med rubriken "Låt oss gå framåt tillsammans!

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 2/2018  7.3.2018

Ungdomsarbetsledaren Ella-Mari Esselström valdes som vikarie för tiden 1.5-31.8.2018 och under samma tid vikarierar ungdomsarbetsledare Catarina Nylund-Wentus som kyrkvaktmästare i Jakobstads kyrka. Musikmagister Annika Wester anställdes som sommarkantor för tiden 1.6-31.8.2018. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2017. Församlingrådet tog del av informationen och diskuterade församlingsvalet 2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet

Församlingsrådet 3/2018  11.4.2018

Församlingsrådet informerades om arbetet med den nya lokalplanen för konfirmandarbetet. Församlingsrådet beviljade Calcanten r.f. ett marknadsföringsstöd om 800 euro. Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedom. Semesterplanen för anställda i Jakobstads svenska församling antecknades för kännedom. Församlingsrådet tillsatte en planeringsgrupp inför biskopsvisitationen. Församlingen utarbetar en ny strategi och ett diskussionstillfälle hålls 18.4.2018. Församlingsrådet godkände och fastställde den reviderade versionen av Diakonifondens stadgar. Församlingsrådet beslutade att inte indela församlingen i röstningsområden vid församlingsvalet i november 2018. Församlingsrådet valde medlemmar i valnämnden. Församlingsrådet beslutade att kungörelser och meddelanden om församlingsvalet samt sammanställning av kandidatlistor publiceras i Kyrkpressen och Österbottens Tidning.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 4/2018  30.5.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedom. Församlingsrådet antecknade prästernas och kantorernas fridagar för maj - september 2018 för kännedom. Församlingsrådet antecknade gudstjänstplanen för perioden juni - september 2018 för kännedom. Församlingsrådet beslutade att inte skicka ut valbrev och meddelandekort till de röstberättigade.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 5/2018 13.6.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument och en anhållan om kollekt för kännedom. Familjearbetsledaren Annette Tallgren fortsätter att leda arbetet av Öppen dagklubb och delar av eftisverksamheten fram till 30.6.2019 och under samma tid sköter Bernice Haglund-Wikström familjearbetet med dagklubb, söndagsskola och församlingsfadderverksamheten. Ansvarig ledare för barnverksamheten är Anna-Lena Lönnkvist. Församlingsrådet av utlåtande gällande omdisponeringen av området vid Johanneskapellets klockstapel. Bernice Haglund-Wikström valdes till en barnledarbefattning inom dagklubbsverksamheten.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 6/2018   27.6.2018

Kantor Henrik Östman har anhållit och befrielse från kantorstjänsten i Jakobstads svenska församling. Församlingsrådet biföll hans anhållan om hans sista arbetsdag är 31.8.2018. Församlingsrådet godkände en ny lokalplan för konfirmandarbetet i Jakobstads svenska församling.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 7/2018  14.8.2018

Församlingsrådet ledigförklarade en kantorstjänst i Jakobstads svenska församling. Församlingsrådet anställde Annika Wester som kantor för tiden 1.9-30.11.2018 med arbetstid 100 %. Kantor Henrik Östman avtackas 16.9.2018 kl. 12.00 i Jakobstads kyrka och kyrkkaffe efteråt i Församlingscentret. Församlingsrådet anställde ungdomsarbetsledaren Ella-Mari Esselström för tiden 1.9-31.10.2018 med arbetstid 100 %. Församlingsrådet beviljade Boris Salo en studieresa till Israel under tiden 15-23.10.2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 8/2018  30.8.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedm. Församlingsrådet beslutade om budgetramarna för Jakobstads svenska församling. De tilldelade verksamhetsmedlen uppgår till 1 153 254 euro (1 149 000 euro för år 2018).  Eftersom det av de inbesparade medlen återstår ca 40 000 euro att använda är det möjligt att för år 2019 hålla budgeteringen på samma nivå som för år 2018. Kantor Anna-Karin Johansson beslöts att fortsätter att administrera musikskolan och undervisa musikskolelever för tiden 1.9.2018-31.5.2019. Arbetstiden är 14 %. Församlingsrådet beslöt att Mia Anderssén-Löf fortsätter tjänstgöringen som studentpräst på Campus Allegro fram till 31.12.2018. Hennes arbetstid är 20 %. Församlingsrådet beslöt att församlingssekreterare Helena Joskitts arbetstid höjs från 80 % till 100 % under tiden 1.9.2018-31.5.2019. Församlingsrådet beslöt att förlänga ansökningstiden till den 30.11.2018 kl. 16.00 för den ledigförklarade kantorstjänsten.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 9/2018  19.9.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedom. Församlingsrådet antecknade semesterplanen för de anställda i Jakobstads svenska församling för perioden oktober 2018-januari 2019. Gudstjänstplanen för perioden oktober-december 2018  och gudstjänstplaneringsgruppens plan antecknades för kännedom. Församlingsrådet diskuterade sifferdelen för budgeten 2019. Församlingsrådet permitterade personalen inom eftermiddagsvården för skolbarn och personalen inom dagklubbsverksamheten för tiden 15.21.10.2018 på grund av avbrott i verksamheten då skolorna håller höstlov.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 10/2018  11.10.2018

Församlingsrådet antecknade säkerhetsdokument för kännedom. Församlingsrådet godkände budgetens sifferdel och textdel för fortsatt behandling i de gemensamma organen. Församlingsrådet godkände utbildningsplanen 2019 för de anställda i Jakobstads svenska församling. Församlingsrådet antecknade direktionen för barn och familjearbetets beslut för kännedom om att permittera barnledarna inom eftermiddagsverksamheten för skolbarn för tiden 22.12.2018-1.1.2019 och 25.2-3.3.2019 samt personalen inom dagklubbsverksamheten för tiden 17.12.2018-6.1.2019 och 25.2-3.3.2019.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 11/2018  24.10.2018

Församlingsrådet gav förslag på kandidater att väljas som lekmannaelektorer vid biskopsvalet 2019. Församlingsrådet diskuterade omväldsanalysen som är uppgjord inför biskopsvisitationen. Församlingsrådet beslöt att förlänga tf kantor Annika Westers tjänstgöring för tiden 1.12.2018-28.2.2019. Församlingsrådet diskuterade om att till domkapitlet i Borgå stift ingå med ett initiativ om att Jakobstads svenska församling, Esse församling, Purmo församling och Pedersöre församling skulle bilda en ny gemensam församling. Församlingsrådet beslöt att förlänga tf ungdomsarbetsledare Ella-Mari Esselströms tjänstgöring för tiden 1-11.11.2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 12/2018  31.10.2018

Församlingsrådet uttalade sitt befall till den slutliga budgetförslaget för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet som föreläggs Gemensamma kyrkofullmäktige. Församlingsrådet noterade som positivt att det investeras i en ny orgel till Johannes kapellet. Församlingsrådet godkände kollektplan för år 2019. Församlingsrådet tog initiativ till att de svenska församlingarna i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet räknat från den 1.1.2021 skulle bilda en ny församling. De gamla församlingarna Esse församling, Jakobstads svenska församling, Pedersöre församling och Purmo församling skulle upphöra. Gåvor, donationer och testamenten som de gamla församlingarna har erhållit skall användas enligt de kriterier enligt vilka församlingarna har erhållit tillgångarna.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 13/2018  17.12.2018

Församlingsrådet valde Annika Wester till innehavare av kantorstjänsten med högre högskoleexamen från och med 1.2.2019. Tre behöriga sökte kantorstjänsten. Församlingsrådet beslöt att ledigförklara ett vikariet inom diakonin på 40 % för tiden 1.2.2019-31.1.2020. Församlingsrådet beslöt att anställa teologiestuderande Jakob Edman till sommarteolog för tiden juni-juli 2019.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.