Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut år 2019

Församlingsrådet 1/2019    23.1.2019

Församlingsrådet valde viceordförande för perioden 2019-2020. Församlingsrådet valde medlemmar till Missionsrådet för perioden 2019-2020. Församlingsrådet valde medlemmar till Musikrådet för perioden 2019-2020. Församlingsrådet antecknade gudstjänstplan för perioden februari-april 2019 till kännedom. Prästernas fridagar och de anställdas semesterplan för februari-april år 2019 antecknade församlingsrådet för kännedom. Församlingsrådet utsåg ombud från Jakobstads svenska församling till Ungdomens Kyrkodagar (UK). Församlingsrådet valde Ann-Sofi Nylund till vikarie inom diakonin med 40 % arbetstid under perioden 1.2.2019-31.1.2020.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 2/2019   20.2.2019

Församlingsrådet valde medlemmar till Diakonikommittén för perioden 2019-2020 och Barn- och familjedirektionen för perioden 2019-2020. Församlingsrådet godkände verksamhetsberättelsen för år 2018.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 3/2019   15.4.2019

Församlingsrådet antecknade protokollet som fördes vid biskopsvisitationen för kännedom. Församlingsrådet valde medlemmar till Ungdomsråd. Församlingsrådet godkände instruktioner till Musikrådet. Församlingsrådet antecknade semesterplan för anställda för kännedom. Gudstjänstplanen för perioden maj-augusti 2019 antecknades för kännedom. Församlingsrådet gav utlåtande om lekparken vid Församlingscentrets förnyade uteområde. Församlingsrådet utsåg representanter till Finska Missionssällskapets årsmöte 18.5.2019 i Jyväskylä och representanter till Sjömanskyrkans årsfest 9-11.8.2019 i Kajana.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 4/2019  26.4.2019

Församlingsrådet gav utlåtande till domkapitlet i Borgå stift gällande församlingsstrukturerna. Församlingsrådet diskuterade behovet av ett mindre daghem i församlingens regi och gav direktionen för barn- och familjearbetet i uppdrag att närmare utreda eventuellt behov.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 5/2019  3.6.2019

Församlingsrådet valde medlemmar till musikrådet för perioden 2019-2020. Församlingsrådet utsåg medlemmar i intervjugruppen som skall intervjua de sökande till ledigförklarade kaplanstjänsten i Jakobstads svenska församling. Församlingsrådet ställer sig positiv till att ett dagläger för barn hålls under höstlovet 2019.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 6/2019  19.6.2019

Församlingsrådet valde Johanna Björkholm-Kallio till kaplan i Jakobstads svenska församling med tillträde från och med 1.9.2019. Eftersom den nuvarande kyrkoherden Bo-Göran Åstrand i Jakobstads svenska församling valts till ny biskop i Borgå stift med tillträde från och med 1.9.2019 skall en ny kyrkoherde väljas. Församlingsrådet beslutade att man inte till domkapitlet i Borgå stift begär om att den nya kyrkoherden skall väljas genom indirekt val, utan att man utgår ifrån att kyrkoherdevalet förrättas som ett direkt val, vilket betyder att det är de församlingsmedlemmar som har rösträtt som väljer den nya kyrkoherden.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 7/2019  14.8.2019

Församlingsrådet gav utlåtande till domkapitlet i Borgå stift om att kaplan Jockum Krokfors utses till tf kyrkoherde för tiden 1.9-31.12.2019. Församlingsrådet godkände reglementet för konfirmandarbetet och underställer det domkapitlet i Borgå stift för fastställelse. Församlingsrådet beslöt att Jakobstads svenska församling ingår ett avtal om understödssamarbete med missionsföreningen Såningsmannen från och med 1.9.2019 och avtalet löper till och 31.12.2022. Diakonissan Karin Åstrand har meddelat att hon lämnar tjänsten som diakonissa och tjänsten är lediganslagen och ansökningstiden går ut 19.8.2019 kl. 16.00.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 8/2019  28.8.2019

Församlingsrådet tog del av Borgå stifts bearbetade handlingsprogram 2019  för förebyggande och bemötande av sexuella trakasserier och övergrepp. Församlingsrådet beviljade Calcanten r.f. ett bidrag om 800 euro för annonsering och marknadsföring i samband med sommarkonserterna i Pedersöre och Jakobstads kyrkor. Församlingsrådet antecknade för kännedom gudstjänstplanen för perioden september-december 2019.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 9/2019  11.9.2019

Församlingsrådet valde Sara Löfs-Snellman till diakoniarbetare och hon tillträder tjänsten på heltid 1.10.2019. Församlingsrådet godkände budgetförslaget för Jakobstads svenska församling för år 2020 och sände förslaget vidare till samfällighetens gemensamma organ för fastställelse. Församlingsrådet antecknade för kännedom teologernas ansvarsområden enligt följande: Jockum Krokfors: förmansuppgifter, kansli, gudstjänstliv och skriftskola. Johanna Björkholm-Kallio ansvarar för Fokus och mission. Åsa Turpeinen ansvarar för ungdomsarbete och diakoni. Jan-Gustav Björk ansvarar för vuxenarbetet och Helena Smeds ansvarar för barn- och familj. Församlingsrådet fastställde att Jan-Gustav Björk är huvudansvarig för skriftskola 1, Åsa Turpeinen ansvarar för skriftskola 2 och Johanna Björkholm-Kallio ansvarar för skriftskola 3 under skriftskolåret 2019-2020. Församlingsrådet antecknade prästernas tjänstgöring under perioden september-december 2019 för kännedom.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 10/2019  9.10.2019

Inom utsatt ansökningstid söktes vid Domkapitlet i Borgå stift den lediganslagna kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling av tf kyrkoherde Jockum Krokfors. Församlingsrådet meddelar Domkapitlet i Borgå stift att man ansåg att kyrkoherdetjänsten i Jakobstads svenska församling inte behöver ledigförklaras på nytt. Församlingsrådet beslöt att Cecilia Åminne och Bernice Haglund-Wikström är församlingens barnombud under församlingsrådets mandatperiod till den 31.12.2022. Församlingsrådet fastställde kollektplan för 2020 och utbildningsplan för 2020.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 11/2019  6.11.2019

Församlingsrådet valde kaplan Jockum Krokfors till kyrkoherde. Gudstjänstplanen för januari 2020 antecknades för kännedom. Församlingsrådet beslutade att anställa Frank Wikblad som tf ungdomsarbetsledare för tiden 1.1-31.12.2020 på 100 %.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 12/2019  4.12.2019

Församlingsrådet uttalade sitt bifall til det slutliga budgetförslaget som föreläggs Gemensamma kyrkofullmäktige. Församlingsrådet godkände förslaget till ny grundstadga för Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet. Gudstjänstplanen för perioden februari-april 2020 antecknades för kännedom. Ann-Sofi Nylund har sagt upp sig från ett vikariat på 40 % inom diakonin och istället anställdes Helena Smeds på 40 % inom diakonin för tiden 1.1-31.5.2020. Församlingsrådet beslöt att underteckna ett understödsavtal med SLEF för missionär Edny Fors för tiden 2020-2021.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.