Jakobstads svenska församling söker en

KYRKOHERDE

Jakobstads svenska församling är en dynamisk församling med en mångsidig verksamhetsmiljö och ett inspirerat medarbetarlag bestående av både anställda och ideella medarbetare. Församlingen har cirka 9 000 medlemmar, 30 anställda och 450 ideella medarbetare.

Jakobstads svenska församling är en gemenskap på en ort som är präglad av ett stort socialt kapital, samverkan, öppna dörrar, ekumeniskt samarbete, företagsamhet och mångkulturalism. Det traditionella församlingsarbetet är breddat med bl.a. en omfattande kursverksamhet, daglig Eftis-verksamhet för ca 140 barn, en mångkulturell träffpunkt för kvinnor och barn, omfattande musik- och körverksamhet och olika projekt. I allt detta vill vi att församlingens liv ska präglas av gemenskap, glädje och helighet.

Nu behöver vi en kyrkoherde! Tjänsten är lediganslagen att sökas hos domkapitlet i Borgå senast den 30.9.2019 kl. 15.00. Valet förrättas som direkt val. Se närmare domkapitlets hemsida (kungörelse 8/2019).

Information om tjänsten ger tidigare kyrkoherden, biskop Bo-Göran Åstrand tfn 040 142 5216 eller e-post bo-goran.astrand@evl.fi och gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och församlingsrådsmedlemmen Rainer Karvonen tfn 040 511 0630.

Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling