Kort sammanfattning från Församlingsrådets beslut 2016

Församlingsrådet 1/2016. 27.1.2016

Församlingsrådet behandlade vid sitt sammanträde 27.1.2016 prästernas och kantorernas fridagar för perioden februari-april 2016. Gudstjänstplanen för perioden februari-april 2016 fastställdes också. Ann-Christin Storrank leder barnkörerna fram till 31.5.2016. Doktoranden och prästen Mia Anderssén-Löf anställning fortsätter som studentpräst på 20 % under tiden 1.1-31.12.2016. Hennes arbetsplats finns på Campus Allegro i Jakobstad.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 2/2016  24.2.2016

Arbetsgruppen för gudstjänstförnyelsen som har bestått av både lekmän och anställda redogjorde för den utbildning de gått och de tankar om utvecklingsmöjligheter som arbetet har utmynnat i. Församlingsrådet diskuterade de tankar och utvecklingsmöjligheter som arbetsgruppen har kommit fram till. Diskussionerna fortsätter och något beslut fattades inte.

Valmöte hölls 9.2.2016 i Församlingscentret. Vid valmötet förrättades val av lekmannamedlemmar till stiftsfullmäktige i Borgå stift och lekmannaombud till kyrkomötet. Röstberättigade i dessa val var förtroendevalda i Gemensammsa kyrkofullmäktige och Församlingsrådet.

En fördjupningskurs i kristen tro för barnledare "Barn och tro" har startat på KREDU i Nykarleby. Kursen består av sju moduler. Initiativet till kursen har kommit från anställda, främst från barnledarna i Jakobstads svenska församling. Från vår församling deltog 15 personer, främst dagklubbs- och eftisledare samt några frivilliga medarbetare. Vid första tillfället föreläste biskop emeritus Erik Vikström.

Kören Cantate medverkade i bibelhelgen "Med evigheten i sikte" i Vasa 5.2.2016.

Anhållan om kollekt och bidrag behandlades också.

Församlingsrådet godkände församlingens verksamhetsberättelse för år 2015.

Församlingen behöver en kantor för tiden 1.3-31.8.2016. Arbetstiden är 50 %.

Protokollet kan läsas på församlingskansli.

Församlingsrådet 3/2016  20.4.2016

Församlingsrådet tog del av verksamhetsberättele och bokslut för Pedersöre prosteri.

Familjearbetsledare Annette Tallgren fortsätter att ansvara för Öppen Dagklubb fram till 30.6.2017 och tf familjearbetsledare Bernice Haglund-Wikström fortsätter att ansvara för dagklubb, söndagsskola och församlingsfadderverksamhet fram till 30.6.2017.

Församlingsrådet beslöt att alla dagklubbsgrupper har en närvarotid om fyra timmar per dag från och med hösten 2016.

Projektanställningen inom vuxenarbetet fortsätter. Pastor Jan-Gustav Björk anställdes för tiden 1.8-30.11.2016 för att bedriva och utveckla arbetet bland män.

The Global Leadership Summit, GLS, hålls 11-12.11.2016 i Campus Allegro i Jakobstad.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 4/2016      22.6.2016

Personalen inom dagklubbs- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn permitteras under sommaren p.g.a avbrott i verksamheten.

Musikmagister Annika Wester anställs som tillförordnad kantor i Jakobstads svenska församling under tiden 1.11.2016-31.5.2017.

Församlingrådet beviljade Calcanten r.f. ett bidrag om 700 euro för annonsering i samband med sommarmusikserien Musik i sammarkvällen i Pedersöre kyrka.

Församlingsrådet beslöt om fortsatt anställning för t.f. ungdomsarbetsledare Frank Wikblad för tiden 1.8.2016-31.7.2017.

Församlingsrådet diskuterade kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga medarbetare.

Församlingsrådet gav sitt utlåtande om utkast till Kyrkostyrelsens framställning till kyrkomötet om kodifiering av kyrkans lagstiftning.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet

Församlingsrådet 5/2016   17.9.2016

Gudstjänstplanen för september 2016-januari 2017, prästernas och kantorernas fridagar fastställdes.

Församlingsrådet varslade personalen om permittering inom dagklubbs- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn.

Församlingsrådet permitterade personalen inom eftermiddagsverksamheten för skolbarn under tiden 19-21.10.2016 p.g.a. avbrott i verksamheten.

Församlingsrådet godkände församlingens sifferbudget för år 2017. Totalsumman för församlingens budget är 1 175 109 euro jämfört med 1 182 663 euro för år 2016, vilket betyder en minskning på 7 554 euro.

Kantor Anna-Karin Johansson anställs för tiden 1.9-31.12.2016 som tilläggsresurs inom församlingens musikverksamhet.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.

Församlingsrådet 6/2016  12.10.2016

Församlingsrådet godkände budgetens textdel för år 2017. Barnkonsekvensanalys har gjorts för hela budgeten 2017.

Församlingsrådet godkände utbildningsplanen 2017 för anställda inom Jakobstads svenska församling.

Församlingsrådet gav utlåtande om kyrkoherdens anhållan om tillstånd för bisyssla.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet

Församlingsrådet 7/2016    23.11.2016

Församlingsrådet godkände kollektplanen för år 2017. Under år 2017 hålls 63 huvudgudstjänster. Kyrkostrylsen har fastslagit 40 kollekter och rekommenderat 6, utöver dessa har församlingsrådet fastställt vart de resterande 17 kollekterna uppbärs för.

Församlingsrådet uttalade sig om hela budgeten 2017 för hela Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

Församlingsrådet beslöt att ungdomsarbetsledare Heidi Tyni fortsätter som t.f. ungdomsarbetsledare för tiden 1.1-31.3.2017. Arbetstiden är 100 %.

Församlingsrådet beslöt att prästen och doktoranden Mia Anderssén-Löf fortsätter inom ramen för projektet på Campus Allegro under tiden 1.1-31.12.2017.

Protokollet kan läsas på församlingskansliet.