Jakobstads svenska församling anställer en

BARNLEDARE

på deltid (63%) inom eftermiddagsverksamheten för skolbarn i Kyrkostrands eftis, för tiden 1.1-31.5.2020. Lön enligt KyrkTAK kravgrupp 402 (grundlön 100% 1992,76).

I gruppen arbetar två barnledare och en assistent samt tilläggspersonal. Verksamhetspunkten finns i Kyrkostrands församlingshem. Barnen i gruppen går i åk1-3.

Verksamheten sker i samarbete med staden Jakobstad och följer planen för morgon och eftermiddagsverksamheten för skolbarn samt kyrkans och församlingens instruktioner.

Du blir genom din anställning en i Jakobstads svenska församlings personalteam och får en aktiv roll i den kristna fostran som bedrivs i vår församling.

Ansökan med cv och ämbetsbetyg senast 22.11 till

Direktionen för barn- och familjearbetet

Ebba Brahe espl. 2, 68600 Jakobstad

Straffregisterutdrag och läkarintyg bör uppvisas innan anställningen inleds

Närmare info Anna-Lena Lönnqvist 040-3100419 eller anna-lena.lonnqvist@evl.fi. Säkrast anträffbar tisdag-fredag.

 

Eftermiddagsverksamheten är ett led i församlingens kristna fostran bland barn i åldern 7-10 år. Verksamheten grundar sig även på församlingens fostrande, sociala och diakonala åtaganden. Vår målsättning är att ge barnen en trygg plats med trygga vuxna, som vill bekräfta barnen genom att se det enskilda barnet och ge det tid och uppmärksamhet som individ och gruppmedlem. Denna målsättning förverkligar vi genom att poängtera, i första hand, barnets rätt till vård och omsorg, ”fri-tid”, stillhet och möjligheter till stimulerande aktiviteter i en miljö där barnets självkänsla stöds och där vikten av vardagsrutiner beaktas. Verksamheten sker i enlighet med gällande lagar och utgående från de statliga grunderna för eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Verksamheten upprätthålls i samarbete med utbildningsverket i Jakobstad.

Verksamheten är uppbyggd kring utevistelse med fri och ledd lek, samtalsstunder om vardagshändelser, årets högtider, och om att vara barn och människa. Med olika planerade sysselsättningar, pyssel, saga och musikaktiviteter vill vi stimulera barnens fantasi och kreativitet. Under eftermiddagen äter barnen mellanmål tillsammans. I verksamheten ingår även speciella arrangemang i s.s. utfärder, fester och specialtillfällen av idrottslig eller kulturell karaktär. Vi vill speciellt stöda barnens sociala färdigheter, språkutveckling och lek/fritidsaktivitet utomhus.